Άρθρα

Σηραγγώδες αιμαγγείωμα

Μονήρεις ή πολλαπλές ανώμαλες συλλογές διατεταμένων τριχοειδών διαφορετικών μεγεθών και φλεβικών κολποειδών, που περιβάλλονται από αιμοσιδηρίνη