Άρθρα

Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι βλάβες του αγγειακού δέντρου του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού.