Άρθρα

Όγκος Καρωτιδικού Σωματίου

Το καρωτιδικό σωμάτιο έχει μέγεθος περίπου 5 mm και βρίσκεται στο διχασμό της κοινής καρωτίδας.