Άρθρα

Όγκοι βάσης κρανίου

Οι όγκοι της βάσης του κρανίου προέρχονται από 3 κύριους ιστούς: τα οστά του κρανίου, τους ενδοκράνιους ιστούς και τους εξωκράνιους ιστούς και διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις

Όγκος Καρωτιδικού Σωματίου

Το καρωτιδικό σωμάτιο έχει μέγεθος περίπου 5 mm και βρίσκεται στο διχασμό της κοινής καρωτίδας.