Άρθρα

Αιμαγγειοβλάστωμα

Το αιμαγγειοβλάστωμα αποτελεί περίπου το 10% των όγκων του οπίσθιου κρανιακού βόθρου και το 1-2% των όγκων του εγκεφάλου.

Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι βλάβες του αγγειακού δέντρου του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού.

Ενδοκράνιο Bypass

Το ενδοκράνιο bypass είναι το νευροχειρουργικό ισοδύναμο του bypass των στεφανιαίων.